Orient x Ponent


Amb la denominació Orient x Ponent. Associació catalana per la difusió de la cultura asiàtica es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Nascuda a partir del interès d'alguns alumnes i ex-alumnes, aixì com professors i professores,  del CENA - Centro de Estudios y Negocios Asiàticos, l'Associació intenta arribar allà on altres entitats no hi poden arribar oferint activitats i serveis des d'un posicionament no lucratiu.

Convenis de col·loboració per la difusió de la cultura asiàtica amb les Embaixades i Consoltas de la RP de la Xina, Japò, Corea del Sud o Taiwàn; reconeixement per part del Departament d' Educació de la Generalitat de Catalunya com a entitat organitzadora d'activitats de formaciò permanent per a professorat no Universitaria o convenis de col·laboració amb algunes de les principals Universitats de la RP de la Xina i Japó, són alguns dels reconeixements i acords que aquestos 

 

Inscrita a la secció 1a del Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya  i inscrita al Registre Municipal d'Associacions amb el número 858 per l'Ajuntament de Lleida l'associació té com a finalitats:

 1. Difondre i aproximar al públic en general els aspectes relacionats amb la cultura asiàtica
 2. Oferir Claus culturals per la correcta interpretació de la cultura asiàtica
 3. Potenciar l’intercanvi cultural entre Catalunya i Asia Oriental
 4. Reflexionar al voltant de les semblances i diferències existents entre la cultura asiática i la cultura catalana
 5. Col·laborar en el coneixement de la cultura catalana i facilitar la integració dins la mateixa, de tots aquells ciutadans asiàtics interessats en aquesta
 6. Potenciar l’estudi de temes relacionats amb Àsia Oriental,  oferint línies d’investigació i assessorament i creant vincles de col·laboració amb centres de formació i estudis centrats en Àsia Oriental
 7. Potenciar l’intercanvi cultural entre la cultura asiática i la cultura catalana, creant els canals que s’entenguin oportuns per a aquest fi.
 8. Realitzar formació permanent al professorat no Universitari

 

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:

 1. Conferències, jornades i/o fòrums de debats.
 2. Tallers, cursos i/o seminaris.
 3. Cursos de formació per a aturats/des
 4. Realització i manteniment d’una página web
 5. Intercanvis per a escoles/estudiants per a classes de xinès i/o japonès
 6. Programa de beques i ajuts per a la realització d’estudis asiàtics.
 7. Crear vincles d’organització per als professors que estudien a Asia.
 8. Grups de treball.
 9. Col·laboració amb d’altres events, activitats o associacions..
 10. Exhibicions culturals centrades a la Xina, Corea del Sud i Japó; donant especial incidència en disciplines artístiques i els joves
 11. Realització i actualització d’una base de dades bibliogràfica sobre Asia Oriental.
 12. Ajuda en la recerca de treballs internacionals a la Xina, Corea del Sud i Japó.
 13. Recerca i investigació centrada als països d’Àsia Oriental
 14. Es realitzaran, a més, altres activitats que es considerin oportunes sempre que aquestes tinguin com a finalitat els mateixos fins de l’Associació exposats anteriorment.

 

This website are used provide a more personalized experience with cookies More information